FysioReeuwijk is een gecontracteerde zorgaanbieder

Minister de Jonge acht ongecontracteerde zorg onwenselijk

11 JUN 2018

In een interview met Zorgvisie.nl (7 juni jl.) heeft minister De Jonge ongecontracteerde zorg ‘ongewenst’ genoemd. Daarbij verklaarde hij dat het terugdringen hiervan in eerste instantie een verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars is, maar dat hij desnoods met wettelijke maatregelen zal ingrijpen als zij daar niet in zouden slagen.

Stellingname minister

De Jonge deed deze uitspraken ter gelegenheid van het ondertekenen van het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging. In dat akkoord is aan ongecontracteerde zorg een aparte paragraaf gewijd, die partijen er toe verplicht samen te werken om deze -volgens de minister- ‘ongewenste’ manier van werken aan te pakken. Hoewel De Jonge zijn uitspraken in dit kader deed, mag worden aangenomen dat zijn stellingname voor de totale zorgmarkt geldt.

Nuancering
Het KNGF is het met de minister eens dat ongecontracteerd werken in beginsel een ongewenste ontwikkeling is. Dit standpunt behoeft echter wel nuancering. Na herhaaldelijk en vergeefs aandringen -evenals andere zorgdisciplines- op een evenwichtige onderhandelingspositie door zowel het KNGF als individuele leden, is het in de ogen van het KNGF begrijpelijk dat steeds meer fysiotherapeuten kiezen voor ongecontracteerd werken. Het KNGF probeert zich momenteel een beeld te vormen van de omvang en motivatie van de groep fysiotherapeuten die al geheel of gedeeltelijk contractvrij werken of overwegen dat te doen.

Sturen op kwaliteit en doelmatigheid
Het KNGF Bestuur is het zonder meer met de minister eens dat ‘voor het sturen op kwaliteit en doelmatigheid, gecontracteerde zorg de voorkeur moet hebben’. De Jonge wees er daarbij op dat ‘zorgverzekeraars contracten aantrekkelijker moeten maken en dat ze een reeks aan maatregelen kunnen nemen om ongecontracteerde zorg te ontmoedigen.’ Het KNGF juicht het eerste deel van deze uitspraak toe, maar ziet voor wat betreft het tweede deel liever dat zorgverzekeraars gecontracteerde zorg stimuleren op basis van redelijke contracten. Belonen werkt immers beter dan straffen.

Waarschuwing NZa gebaseerd op aanname
In het artikel worden overigens ook uitspraken van de NZa geciteerd waarin gesteld wordt dat ongecontracteerde zorgverleners ‘hun lagere tarief compenseren door meer uren zorg te leveren per cliënt’. Het KNGF is van mening dat in ieder geval voor wat betreft de fysiotherapie, de waarschuwing van de NZa slechts gebaseerd kan zijn op een aanname. Fysiotherapeuten werken in het belang van hun patiënten, hebben tijdrovende administratieve verplichtingen, een toenemend aantal zorgvragers en daardoor geen tijd of prikkel om meer te behandelen dan strikt noodzakelijk.

CKR staat garant voor kwaliteit fysiotherapeuten
Ook wordt in het artikel van Zorgvisie een uitspraak van een verzekeraar geciteerd die beweert dat ongecontracteerd werkende zorgverleners ‘zich onttrekken aan de afspraken over kwaliteit’. Fysiotherapeuten, ingeschreven in het door zorgverzekeraars zelf onderschreven Centraal Kwaliteitsregister (CKR) dat garant staat voor de kwaliteit van ruim 27.000 fysiotherapeuten, zijn al sinds jaar en dag verplicht zich te houden aan de voorgeschreven kwaliteitseisen met betrekking tot vakinhoudelijke bijscholing en de geldende wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen van het KNGF. Het CKR maakt geen onderscheid tussen gecontracteerd of ongecontracteerd werken. Alle geregistreerde fysiotherapeuten moeten aan dezelfde hoge eisen voldoen.

Tot slot
Tot slot is het KNGF Bestuur in de lijn van de uitspraken van de minister alleszins bereid om zorgverzekeraars constructief bij te staan bij het uitvoeren van de opdracht om contracten voor fysiotherapeuten aantrekkelijker te maken. Daarmee kan en moet voorkomen worden dat de minister gedwongen wordt in te grijpen met wettelijke maatregelen.

Lees het artikel ‘De Jonge: ‘Ongecontracteerde zorg is ongewenst’’ op Zorgvisie.nl

Publicatiedatum: 12-06-2018


Terug naar overzicht